Soorten

 1. Aalscholver

 2. Appelvink
 3. Baardman
 4. Barmsijs
 5. Bergeend
 6. Blauwborst
 7. Blauwe kiekendief
 8. Blauwe reiger
 9. Boerenzwaluw
 10. Bokje
 11. Boomklever
 12. Boomkruiper
 13. Bosuil
 14. Brandgans
 15. Brilduiker
 16. Bruine kiekendief
 17. Buizerd
 18. Cetti's zanger
 19. Cilleense flamingo
 20. Dodaars
 21. Eider
 22. Ekster
 23. Fazant
 24. Flamingo
 25. Fitis
 26. Fuut
 27. Gaai
 28. Gele kwikstaart
 29. Glanskop
 30. Goudhaan
 31. Goudplevier
 32. Grasmus
 33. Graspieper
 34. Grauwe gans
 35. Groene specht
 36. Groenling
 37. Groenpootruiter
 38. Grote bonte specht
 39. Grote Canadese gans
 40. Grote karekiet
 41. Grote zaagbek
 42. Grote zilverreiger
 43. Grutto
 44. Halsband parkiet
 45. Havik
 46. Heggenmus
 47. Holenduif
 48. Houtduif
 49. Houtsnip
 50. Huismus
 51. Huiszwaluw
 52. Ijsduiker
 53. Ijseend
 54. Ijsvogel
 55. Indische gans
 56. Kanoet
 57. kauw
 58. Keep
 59. Kemphaan
 60. Kerkuil
 61. Kievit
 62. Kluut
 63. Kneu
 64. Knobbelzwaan
 65. Koekoek
 66. Kokmeeuw
 67. Kolgans
 68. Koolmees
 69. Koperwiek
 70. Kraanvogel
 71. Krakeend
 72. Kramsvogel
 73. Krooneend
 74. Kruisbek
 75. Kuifaalscholver
 76. Kuifduiker
 77. Kuifeend
 78. Lepelaar
 79. Manderijneend
 80. Matkop
 81. Meerkoet
 82. Merel
 83. Middelste zaagbek
 84. Nachtegaal
 85. Nijlgans
 86. Nonnetje
 87. Notenkraker
 88. Oehoe
 89. Oeverloper
 90. Oeverpieper
 91. Oeverzwaluw
 92. Ooievaar
 93. Paapje
 94. Paarse strandloper
 95. Patrijs
 96. Pestvogel
 97. Pijlstaart
 98. Pimpelmees
 99. Poelruiter
 100. Pontiche meeuw
 101. Purperreiger
 102. Putter
 103. Raaf
 104. Ransuil
 105. Rietgors
 106. Rietzanger
 107. Ringmus
 108. Rode rotslijster
 109. Roodborst
 110. Roodborsttapuit
 111. Roodhalsgans
 112. Roodkeelduiker
 113. Rotgans
 114. Scholekster
 115. Sijs
 116. Slechtvalk
 117. Slobeend
 118. Smient
 119. Sperwer
 120. Spreew
 121. Staartmees
 122. Steenloper
 123. steltkluut
 124. Steppekiekendief
 125. Tafeleend
 126. Tapuit
 127. Tjiftjaf
 128. Toendrarietgans
 129. Topper
 130. Torenvalk
 131. Tureluur
 132. Turkse tortel
 133. Veldleeuwerik
 134. Velduil
 135. Vink
 136. Visdief
 137. Vuurgoudhaan
 138. Waterhoen
 139. Waterral
 140. Watersnip
 141. Wilde eend
 142. Wilde zwaan
 143. Winterkoning
 144. Wintertaling
 145. Witgat
 146. Witte kwikstaart
 147. Wulp
 148. Zanglijster
 149. Zilvermeeuw
 150. Zilverplevier
 151. Zwarte kraai
 152. Zwarte ruiter
 153. Zwarte zee-eend
 154. Zwarte zeekoet
 155. Zwarte zwaan
 156. Zwartkop
 157. Zwartkopmeeuw

Maak jouw eigen website met JouwWeb